Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 8/19), Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko (broj 5338 od 25.12.2020. godine), u skladu sa Odlukom o potrebi prijema u radni odnos (broj 2361 od 13.04.2022.godine) i Saglasnosti Gradonačelnika Grada Visoko (broj 01/1-02-967/22 od 15.07.2022. godine) Javno komunalno preduzeće  „Visoko“ d.o.o. Visoko raspisuje

 

J A V N I  O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na  neodređeno vrijeme

 

 I

Objavljuje se javni oglas za prijem radnika u JKP “Visoko“ d.o.o. Visoko, u radni odnos na neodređeno vrijeme, bez probnog rada, za obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta:

 

 1. Rukovodilac službe za građevinsko – tehničke poslovei druge komunalne poslove, 1 (jedan) izvršilac
 2. Rukovodilac službe za opće, pravne i kadrovske poslove,  zastupanje i zaštitu, 1 (jedan) izvršilac
 3. Vozač kamiona, 1 (jedan) izvršilac
 4. Administrator odjeljenja u Odjeljenju za poslove, usluge i održavanje objekata,1 (jedan) izvršilac
 5. Građevinar za izvođenje radova i održavanje objekata (zidar), 1 (jedan) izvršilac
 6. Blagajnik 1 (jedan) izvršilac

 

Opis poslova i radnih zadataka za poziciju br. 1: – učestvuje u izradi tehničkih rješenja vezanih za vodovodni sistem, čistoću i kanalizaciju; izdaje saglasnosti za priključenje vode i kanalizacije, te vrši nadzor nad istim; sarađuje s trećim licima i institucijama na prikupljanju ponuda za određene kooperantske usluge, radove, rezervne dijelove i tehnološku opremu, te usaglašene informacije dostavlja direktoru; odgovara za unos podzemnih instalacija i svih promjena u planove svih razmjera; planira organizaciju i aktivnosti radnih zadataka i koordinira saradnju rukovodioca Odjela po svim segmentima tehničke prirode; planira, organizuje rad i vrši nadzor nad radom radnika u tehničkoj službi; kontroliše arhiviranje i čuvanje tehničke dokumentacije u službi; vodi potrebnu internu dokumentaciju; učestvuje u izradi planova preduzeća, organizovanja, unaprjeđenja, razvoja i inovacija; izvršava radne zadatke predviđene planovima poslovanja preduzeća i radne zadatke koje dobija od direktora, a iste obavlja u prostorijama preduzeća ili na terenu, u zavisnosti od vrste radnog zadatka; daje inicijative i učestvuje u poslovima unaprjeđenja preduzeća u tehničkom, tehnološkom i ekonomskom pogledu; kontroliše zahtjeve za nabavku, ovjerava naloge za nabavku i dostavlja direktoru; izvještava direktora preduzeća o poduzetim aktivnostima i izvršenju zadataka; vodi računa o provođenju postupaka i mjera PPZ i zaštite na radu; vrši i druge poslove po nalogu direktora.

 

Opis poslova i radnih zadataka za poziciju br. 2: – zastupa preduzeće u poduzimanju pravnih radnji, po ovlaštenju direktora, pred sudovima, organima uprave i drugim organima, osigurava neophodnu dokumentaciju za vođenje postupaka pred sudovima i organima uprave i drugim organima, te prati izvršenje istih, prati dugovanja pravnih i fizički lica te dostavlja nadležnoj službi na postupanje (opomena, isključenje), daje pravne savjete i objašnjenja za zaključenje ugovora s pravnim i fizičkim licima, prati i tumači zakonske i podzakonske propise vezano za djelatnost preduzeća, po nalogu direktora provodi mjere unutarnje kontrole, a u skladu sa Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti, vrši poslove disciplinskog tužioca, nadzire rad i vodi personalnu dokumentaciju, nadzire izrade ugovora o radu, vodi evidenciju u oblasti rada i radnih odnosa, sarađuje i kontroliše rad Službe za obračun, naplatu i odnos s korisnicima,  te radi i druge poslove po nalogu direktora.

 

Opis poslova i radnih zadataka za poziciju br. 3: – obavlja poslove vozača kamiona u odjeljenju za transportnu operativu – vozi specijalno vozilo za prikupljanje komunalnog otpada a po potrebi i nalogu poslovođe odjeljenja vozi i druge kamione za potrebe obavljanja poslova za sve službe i odjeljenja preduzeća, obavlja redovno poduzimanje i snabdijevanje vozila gorivom i mazivom, vodi urednu evidenciju o pređenim kilometrima vozila te evidenciju putnih naloga, odgovoran je za održavanje higijene povjerenog mu vozila, obavlja redovno podmazivanja i snabdijevanja vozila gorivom i mazivom, vodi urednu evidenciju o radu putem putnih naloga i ostalih naloga za rad, obavlja poslove prijevoza radnika do mjesta na kojem se odvijaju radovi, obavlja poslove rukovanja mehanizacijom za iskope, utovar, i zimsko održavanje, radi i druge poslove po potrebi preduzeća iz okvira svoje osposobljenosti po nalogu šefa službe. Prema ukazanoj potrebi može se prerasporediti i na druge poslove iz domena stručnosti, obavlja i druge poslove koje mu odredi šef službe.

 

Opis poslova i radnih zadataka za poziciju br. 4: – vrši ažuriranje dokumentacije, obavlja poslove evidentiranje ulazne i izlazne korespondencije, rukovodi korespondencijom, e-mailom i telefonskim pozivima, koristi tehnike koju radni zadaci zahtijevaju (aparata za kopiranje, faxa i slično), popunjava i vrši arhiviranje dokumenata a koji se tiču poslova, usluga i održavanje objekata, odgovoran je za nabavku kancelarijske opreme i drugih dobara koji se troše na dnevnoj bazi, može se rasporediti i na druge poslove iz domena svoje stručnosti , obavlja i druge poslove koje mu naredi Rukovodilac službe.

 

Opis poslova i radnih zadataka za poziciju br. 5: – obavlja poslove održavanja objekata, vrši pregled i provjeru vodovodnih i kanalazacionih cijevi, vrši pregled i kontrolu klasičnih elektroinstalacija, vrši provjeru ispravnosti ventilacionih uređaja, vrši provjeru ispravnosti interfona i video nadzora, vrši zatvaranje vode na centralnom ventilu i glavnim ventilima po vertikalama usljed pucanja vodovodne instalacije, vrši izlazak na teren usljed problema nestanka struje na zajedničkim dijelovima zgrade, vrši podešavanje stepenišnog automata i vremenskog prekidača za dežurno svjetlo, vrši zamjenu grla za standardnu sijalicu i led lampu, vrši podešavanje automata za kontrolu zatvaranja vrata, obavlja sve vrste sitnih popravki, obavlja molerske radove, obavlja poslove popravke keramike, prema ukazanoj potrebi može se rasporediti i na druge poslove iz domena stručnosti, obavlja i druge poslove koje mu odredi šef službe.

 

Opis poslova i radnih zadataka za poziciju br. 6: – obavlja poslove naplate računa za fizička i pravna lica, putem blagajne preduzeća, vrši knjiženje i preknjižavanje svih uplata na blagajni, obavlja isplate iz blagajne, uz odobrenje Uprave, vrši polaganje dnevnog pazara u banku,obavlja poslove koordinacije sa inkasantima vezano za naplatu komunalnih usluga na terenu,, vrši zaduženje i razduženje blokova za naplatu, ovjerava blokove, vrši numerisanje naloga, obavlja i druge poslove kad mu odredi šef službe za obračun naplatu i odnos s korisnicima.

 

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizacija i sistematizaciji poslova i radnih zadataka preduzeća i to:

Za poziciju br. 1:

 1. završen VII stepen stručne spreme (VSS), prvi ili drugi ciklus Bolonjskog studija, koji se vrijednuje sa 240 ili 300 ETCS bodova, tehnički smjer,
 2. najmanje 10 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 3. poznavanje rada na računaru,
 4. poznavanje engleskog i njemačkog jezika,
 5. vozač „B“ kategorije.

Za poziciju br. 2:

 1. završen VII stepen stručne spreme (VSS), društvenog smjera (pravni fakultet)
 2. minimalno 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 3. poznavanje rada na računaru,
 4. poznavanje engleskog jezika,
 5. vozač „B“ kategorije.

Za poziciju br. 3:

 1. SSS – saobračajna stručna škola, vozač motornih vozila ili rukovalac građevisnkih i pretovarnih mašina,
 2. 1 godina radnog iskustva, na istim ili sličnim poslovima.

Za poziciju br. 4:

 1. SSS, IV stepen stručne spreme,
 2. 1 godina radnog iskustva, na istim ili sličnim poslovima

Za poziciju br. 5:

 1. SSS, III stepen stručne spreme, zanimanje zidar,
 2. 1 godina radnog iskustva, na istim ili sličnim poslovima

Za poziciju br. 6:

 1. SSS, IV stepen stručne spreme ekonomskog smjera
 2. 1 godina radnog iskustva, na istim ili sličnim poslovima

Za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta radnicima će se isplaćivati iznos osnovne plaće koji predstavlja umnožak najmanjeg mjesečnog fonda radnih sati, koeficijenta radnog mjesta i satnice.

 

II

Kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova (za poziciju na koju se kandidat prijavljuje), kandidat je uz prijavu (koja mora biti vlastoručno popisana ) dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-Kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, e- mail ;

-Potvrda o prebivalištu-CIPS (original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca);

-Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca);

-Uvjerenje o državljanstvu BiH (original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca);

-Dokaz o stručnoj spremi, odnosno vrsti i stepenu školske spreme, (Original ili ovjerena kopija);

-Potvrda ili uvjerenje kao dokaz o radnom iskustvu;

-Ceritifikat ili potvrdu škole ili agencije za obuku na računaru kojima se dokazuje poznavanje rada na računaru, ili ovjerena fotokopija indeksa/dodatka diplomi gdje se vidi da je kandidat pohađao predmet računara0, (original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca), za poziciju 1. i 2.;

-Ceritifikat ili potvrdu škole ili agencije za strane jezike kojima se dokazuje poznavanje stranog jezika, ili ovjerena fotokopija indeksa/dodatka diplomi gdje se vidi da je kandidat pohađao predmet stranog jezika, (original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca) za poziciju 1. i 2.;

-Vozačka dozvola za poziciju 1., 2. i 3. (ovjerena kopija).

 

III

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava, Komisija za izbor kandidata po raspisanom javnom oglasu razmotrit će prijave kandidata koje su dostavljene u propisanom roku, poštom ili lično u smislu ispunjavanja općih i posebnih uslova. Prijave kandidata koje budu nepotpune i neblagovremene, te prijave koje su kandidati pismeno povukli, kao i prijave uz koje su priložene neovjerene fotokopije dokumenata, neće biti razmatrane u daljem postupku i podnosilac prijave će biti o tome posebno obaviješten. Komisija za izbor kandidata dostavlja listu kandidata koji ispunjavaju uslove po objavljenom javnom oglasu direktoru preduzeća radi daljnjeg postupanja. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove propisane javnim oglasom biće održan pismena i usmena provjera znanja koji su se prijavili za poziciju 1. i 2.  od strane Konkursne komisije, i samo usmena provjera znanja sa kandidatima koji se budu prijavili za pozicije broj 3.,4. 5., i 6., o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni (najmanje 5 dana od dana održavanja usmene i pismene provjere uz potrebnu literaturu). Komisija može u svakoj fazi oglasne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta javnog oglasa . Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Komisije za provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz konkursne procedure. Kandidati koji ne pristupe pismenom djelu smatra se da su odustali od daljnje procedure.

Napomena: Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta za koje se kandidovao, Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka kao i Uvjerenje o nekažnjavanju.

 

IV

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 (osam) dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu „Oslobođenje“, a isti će biti objavljen i na  internet stranici JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko:  www.jkpvisoko.ba, internet stranici osnivača Grada Visoko: www.visoko.gov.ba, a isti će se dostaviti i JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

 

V

Prijavu na javni oglas i traženu dokumentaciju u zatvorenoj koverti, kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu:

„Javno komunalno preduzeće „Visoko“ d.o.o. Visoko

Ul. Naselje Luke II br:16

71300 VISOKO

 

„Komisija za izbor kandidata po raspisanom javnom oglasu sa naznakom „Prijava na javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme – NE  OTVARATI“.

 

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati na broj telefona: 032/465-909.

 

VI

Javno komunalno preduzeće „Visoko“ d.o.o. Visoko neće kandidatima vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu, osim kandidatima koji su istu dostavili u originalu i na pismeni zahtjev.

About the author