Važna informacija za stanovništvo grada Visoko

Ponovo informišemo  stanovništvo grada Visoko i korisnike komunalnih  usluga da je voda kojom ih snabdijeva  JKP¨VISOKO¨¨d.o.o.Visoko bakteriološki i hemijski ispitana, te da je ispravna za piće i svakodnevnu upotrebu ljudi.

U prilog ove informacije postavljamo Vam na uvid fotografije  neke od analiza vode, koje su urađene na Institutu za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici.

S poštovanjem !

Vaše JKP¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko