Saopštenje za javnost

S obzirom na pogrešnu interpretaciju vezano za uslove  Ugovora o zajmu koji je zaključen između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine a koji se odnosi na Projekat proširenja i rekonstrukcije vodovodnog sistema Grada Visoko, a koji javnost konstantno povezuje sa plaćanjem tzv.penala od strane JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko, koristimo priliku da sve građane Grada Visoko i širu  javnost  upoznamo sa tačnim informacijama o pomenutom  Ugovoru.

Prema tome, navodimo sljedeće:

  1. Ugovor o zajmu zaključen je 31.08.2016.godine između EBRD i BiH, prema standardnim uslovima infrastrukturnih kreditnih linija dogovorenih na nivou BiH i EBRD. U skladu sa odredbama pomenutog Ugovora JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko je krajnji korisnik ujedno i dužnik kreditnih sredstava, koja se implementiraju kroz Projekat proširenja i rekonstrukcije  vodovodnog sistema Grada Visoko. Pomenuti Projekat se sastoji od sljedećih faza:
  • I faza odnosi se na podsistem Gračanica koji je okončan;
  • II faza odnosi se na rekonstrukciju postojeće vodovodne mreže koja je pri samom kraju; i
  • III faza se odnosi na podsistem Moštre, te se za istu trenutno raspisuje tender.

 

  1. Ugovorom je određeno da se u sastavni dio troškova, uračunavaju i troškovi na neutrošena, a raspoloživa kreditna sredstva. Ovi troškovi  se obračunavaju na godišnjem nivou u visini 0.50%  na ukupnu sumu neutrošenih, a raspoloživih kreditnih sredstava. Obračun ovih troškova je započet 60 dana od potpisivanja Ugovora o zajmu. Ovi troškovi spadaju u standardne uslove kreditiranja, obavezni su, unaprijed definisani i uračunati u ukupne troškove zaduživanja u pomenutom Ugovoru i kao takvi preneseni su subordiniranim Ugovorom sa Države na potpisnika Ugovora o zajmu, na JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko. Svi troškovi koji se nalaze u Ugovoru o zajmu između EBRD i BiH određeni su i konačni prije zaključenja Ugovora. Prema tome sa pravom možemo reći da se ne radi o tzv.penalima kako  se prenosi u javnosti već se radi o ugovorenoj naknadi između EBRD i BiH;

 

  1. Da bi JKP “VISOKO“ d.o.o.Visoko moglo implementirati sredstva iz Ugovora o zajmu između EBRD i BiH, prije početka realizacije Projekta proširenja i rekonstrukcije vodovodnog sistema  Grada Visoko moralo je postići status operativnih kreditnih sredstava, a uslov za isto je bila ratifikacija od strane Predsjedništva Bosne i Hercegovine, koje je prethodno moralo dobiti saglasnost od Parlamenta Bosne i Hercegovine. Nakon čega su ugovor o kreditu morala ratifikovati oba doma Federacije BiH. Korak poslije toga je bio pribavljanje pravnog mišljenja od Ministarstva pravde BiH, Ministarstva Pravde FBiH i Općinskog pravobranilišta. Dakle, razlog za plaćanje ove ugovorene naknade je dug proces dobijanja statusa operativnosti kreditnih sredstava, na šta se čekalo punih 18 mjeseci, a koji je JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko dobilo tek 09.03.2018.godine. Najveći dio predmetne naknade plaćen je zbog čekanja na status operativnosti kredita, zbog neizvršenja formalnih radnji predviđenih iz Ugovora o zajmu zakonodavne i izvršne vlasti na svim nivoima Bosne i Hercegovine.

 

  1. Napominjemo da je u isto vrijeme kao i JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko Ugovore o zajmu ratificirali  ostali gradovi i komunalna preduzeća a da isti još nisu započeli sa implementacijom svojih projekata. Prema dosadašnjim informacijama EBRD-a, realizacija Projekta vodosnabdijevanja Visokog je među najboljim i ide planiranom dinamikom a JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko je jedan od boljih implementatora.

 

  1. Na kraju se nameće zaključak da predmetna ugovorena naknada ne predstavlja tzv.penale, niti kaznu, te da razlog plaćanja naknade nije problem u brzini implementacije na Projektu proširenja i rekonstrukcije vodovodnog sistema Grada Visoko koji implementira JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko, već da je razlog za plaćanje nastao zbog sporosti viših nivoa zakonodavne i izvršne vlasti pri dobijanju statusa operativnosti kreditnih sredstava. Još jednom napominjemo da su navedeni troškovi ugovorena naknada osnovnim ugovorom o zajmu između Države BiH i EBRD-a.

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko