Odvoz pepela i luga vršiti će se kao dodatna usluga uz redovan odvoz komunalnog otpada

Obavještavamo stanovništvo i korisnike komunalnih usluga da je JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko od 18.11.2019.g (ponedjeljaka) počelo vršiti dodatnu uslugu uz odvoz komunalnog otpada. Dodatna usluga se odnosi na odvojeno  prikupljanje i odvoz otpada nastalog sagorijevanjem čvrstog  goriva, odnosno luga i pepela, u naseljima u kojima se odvoz vrši putem kanti zapremine 120 l. U Naselju Luke u kojem se odvoz komunalnog otpada vrši putem hajfiša zapremine 1,1 m3, u toku sezone grijanja bit će postavljeni zatvoreni kontejneri za odvojeno odlaganje luga i pepela.

Pomenuti zapaljivi otpad  korisnici su dužni da odlože u odgovarajuće posude, koje će ostavitit pored kanti zapremine 120l, pored kontejnera zapremine 5m3, pored hajfiša zapremine 1,1m3 i  pored svojih kanti u koje obično odlažu svoj komunalni otpad., koji će uredno biti odvučen kad i ostali komunalni otpad .

Napominjemo da se navedena usluga neće dodatno naplaćivati, a vršit će se u skladu sa planom odvoza. Zbog navedenog dodatnog odvoza neće doći do promjene  kod dosadašnjeg plana odvoza komunalnog otpada.

JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko