O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavamo sve korisnike komunalnih usluga da će se odvoz smeća i čišćenje ulica za Dan nezavisnosti BiH 1. mart vršiti redovo, te iste molimo da komunalni otpad iznesu na vidno mjesto i u adekvatnim posudama kako ne bi došlo do dodatnih reklamacija na prikupljanju istog.