O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavamo korisnike komunalnih usluga da od 01.04.2019. godine prestajemo sa organizovanim odvozom luga.

                  Korisnici komunalnih usluga koji odlažu komunalni otpad u kontejnere koji su instalirani u putne pojase saobraćajnica mole se da u iste ne istresaju lug, u protivnom bićemo primorani angažovati Komunalnu inspekciju.