JAVNI OGLAS

J A V N I      O G L A S
za prikupljanje ponuda za prodaju neispravnih mesinganih vodomjera

I Predmet
Predmet prodaje su rashodovani neispravni vodomjeri koji se nalaze u vlasništvu JKP
„Visoko“ d.o.o. kako slijedi:

1. Predmet prodaje Neipsravni mesingani vodomjeri
2. Količina cca 960 kg
3. Početna cijena KM / kg (bez PDV-a) 5,50 KM
Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.
Ugovor o prodaji zaključit će se sa ponuđačem koji ponudi najveću cijenu.

II Pravo učešća
Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica registrovana za otkup vodomjera koji su predmet
prodaje. Vodomjeri koji su predmet prodaje su deponovani u krugu poslovnih prostorija JKP
„Visoko“ d.o.o. u ulici Sarajevska br. 6, Visoko.
Vodomjeri koji su predmet prodaje zainteresovana lica mogu pogledati svakim radnim danom
od 07:00 do 15:00 h na navedenoj lokaciji, uz prethodnu najavu.
Ponude se dostavljaju na obrascu za ponudu koji je priložen uz ovaj javni oglas i objavljen na
službenoj stranici Preduzeća www.jkpvisoko.ba.
Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Kamarić Dževad, broj tel: 032/735-560.

Javni oglas u cijelosti možete preuzeti na linku: Javni oglas